Trang chủ - tài go88

Kiểm định chất lượng

Kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo năm 2023
Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Kế hoạch đánh giá việc thực hiện hệ thống quy trình quản lý chất lượng năm 2023
Quyết định số 86 thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023
Kế hoạch số 08 _ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023