Trang chủ - tài go88

QL Chất lượng

Kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo năm 2023
Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Quyết định thành lập hội đồng khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
Kế hoạch đánh giá việc thực hiện hệ thống quy trình quản lý chất lượng năm 2023
Quyết định số 86 thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023
Kế hoạch số 08 _ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023
Quyết định ban hành ngân hàng đề thi 2015
Quy định xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi
Quy chế tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
Quy định xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi