Trang chủ - tài go88

Tin đào tạo

Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề năm 2023
Quyết định 390/QĐ-CĐNCN ngày 20/6/2023 ban hành Qui định hồ sơ, sổ sách đào tạo năm 2023
Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghành/nghề độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm
Lịch tổng kết năm học 2022-2023
Quyết định 311 cử nhà giáo hội giảng nhà giáo gdnn tp hà nội năm 2023
Thông báo kiểm tra đào tạo học kỳ 2  năm học 2022-2023
Kế hoạch hội giảng nhà giáo gdnn thành phố hà nội năm 2023
Quyết định số 153 ban hành qui chế đào tạo trực tuyến
Quyết định số 1027 thành lập hội đồng chuyên môn 2022
Kế hoạch hội giảng nhà giáo gdnn cấp trường năm 2023
Quyết định ban hành qui chế tuyển sinh, đào tạo liên thông 2023
Biểu mẫu đào tạo năm 2022
Qđ ban hành qui chế học lại, thi lại từ năm học 2023-2024
Qui định chế độ nhà giáo dgnn năm học 2023-2024
Thông báo lịch thi lại năm học 2022-2023
Kế hoạch thi tốt nghiệp, bảo vệ chuyên đề, khóa luận năm 2023
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề
Thông báo 27 điều chỉnh qui định đào tạo lớp clc năm 2023